​TIỂU SỬ
ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT
NAM TẠI ĐÀI BẮC

0710 Anh Nguyen Anh Dung IMG_0036.JPG


Thông tin cá nhân 

Ngày sinh:                     13/02/1963

Quê quán                       Bắc Ninh

Trình độ học vấn:           Cử nhân Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ:                     Trung C, Pháp C, Anh B

Gia đình:                        Có vợ và 02 con

​Sự nghiệp ngoại giao

1988 – 1993Chuyên viên, Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao
1993 – 1996Trợ lý Chủ nhiệm, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
1996 – 2000 Chuyên viên rồi Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Châu Á1, Bộ Ngoại giao
2000 – 2008Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Á 1[1], Bộ Ngoại giao
2008 – 2011Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc
2011 – 2012Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
6/2012 – 6/2018Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

6/2018

7/2018

Cố vấn cao cấp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

 [1]  Sau là Vụ Đông Bắc Á


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​