​Đườn​g dây nóng Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​


Địa chỉ: 3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan​​
Điện thoại : (02) 2508 1869

                    (02) 2508 1885                    

                    (02) 2516 6626 ​ 

Hotline:          0988579362 

Fax :             (02) 2516 662
Email  
vecotaipei@mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​