​Đườn​g dây nóng Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​


Địa chỉ: 3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan​​
Điện thoại : 251 66 626 ​ 

Fax : 250 41 761 
Lãnh sự : 251 66 648 
Fax :251 66 625 
Email  
vecotaipei@mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​