​​​​​​​​​​​​​​

Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​

* Trụ sở chính: Tầng 2 – 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(總部:臺北市中山區松江路65號2樓至3樓)

* Ban Quản lý Lao động: Tầng 2, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (臺北市中山區松江路101號2樓)

* Cơ quan Thương vụ: Tầng 3, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路65號3樓)

​- Đại diện Khoa học và Công nghệ Tầng 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路65  3樓)

  - Điện thoại : ...............................251 66 626 
 
  - Fax : .........................................250 41 761
 
  - Lãnh sự : ........... .......................251 66 648
 
  - Fax : .............................. ..........251 66 625
 
  - Email :……      vecotaipei@mofa.gov.vn
 
  - Code : ..........................................00-886-2

Trần Duy Hải 代表維海

Chủ nhiệm Văn phòng

(02) – 25166626 # 207
 

Lê Tiến Đức 黎副代表進德

Phó Chủ nhiệm

(02) – 25166626 # 306

Ông Nguyễn Duy Phú 副代表維富 (商務組)

Phó Chủ nhiệm 

​​​(02) – 25164915

Ông Đoàn Khắc Việt 段副代表克越

Phó Chủ nhiệm

(02) – 25166626 # 307

 

Ông Phạm Thăng ​​Long 秘書昇龍

Thư ký Chủ nhiệm, nghiên cứu

(02) – 25166626 # 205

Ông Nguyễn Bá Cường 阮助理伯強 (投資事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách hoạt động Đầu tư

(02) – 25166626 # 203

Bà Nguyễn Hồng Nhung 阮助理红绒 (領事)

Trợ lý Chủ nhiệm, Lãnh sự, bảo hộ công dân

(02) – 25166626 # 303

Ông Nguyễn Xuân Tạo 助理春造 (勞動組)

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng ban Lao động

0976966789​

Ông Trần Minh Sang 陳助理明創

Trợ lý Chủ nhiệm, Lãnh sự, Văn phòng

(02) – 25166626 # 204,

(02) – 25166626 # 301

Ông Trần Đức Hạnh  陳助理德幸 (文化對外資訊)

Trợ lý Chủ nhiệm, Văn hóa, Thông tin đối ngoại

(02) – 25166626 # 206

 

Ông Võ Hồng Mạnh 武助理紅孟 (科技組)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách KHCN​

0905560326

Ông Phạm Công Dương 范助理公楊 (越橋新移民事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách công tác Cộng đồng

(02) – 25​166626 # 208
Đường dây nóng (hotline)

0975302948

0931162064

0921422969

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​