​​​​​​​​​​​​​​

Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​

* Trụ sở chính: Tầng 2 – 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(總部:臺北市中山區松江路65號2樓至3樓)

* Ban Quản lý Lao động: Tầng 2, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (臺北市中山區松江路101號2樓)

* Cơ quan Thương vụ: Tầng 3, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路65號3樓)

​- Đại diện Khoa học và Công nghệ Tầng 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路65  3樓)

  - Điện thoại : ...............................251 66 626 
 
  - Fax : .........................................250 41 761
 
  - Lãnh sự : ........... .......................251 66 648
 
  - Fax : .............................. ..........251 66 625
 
  - Email :……      vecotaipei@mofa.gov.vn
 
  - Code : ..........................................00-886-2

Nguyễn Anh Dũng 阮代表英勇

Chủ nhiệm Văn phòng

(02) – 25166626 # 207
 

Lê Tiến Đức 黎副代表進德

Phó Chủ nhiệm

(02) – 25166626 # 306

Ông Nguyễn Duy Phú 阮副代表維富 (商務組)

Phó Chủ nhiệm 

(02) – 25164915

Ông Phạm Thăng  Long 范秘書昇龍

Thư ký Chủ nhiệm, nghiên cứu

(02) – 25166626 # 205

Ông Lê Quang Tuấn 助理光俊 (投資事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách hoạt động Đầu tư

(02) – 25166626 # 203

Ông Nguyễn Đức Biên  阮助理德邊 (領事)

Trợ lý Chủ nhiệm, Lãnh sự, bảo hộ công dân

(02) – 25166626 # 303

Ông Nguyễn Xuân Tạo 阮助理春造 (勞動組)

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng ban Lao động

0976966789

Ông Trần Minh Sang 陳助理明創

Trợ lý Chủ nhiệm, Lãnh sự, Văn phòng

(02) – 25166626 # 204,

(02) – 25166626 # 301

Ông Trần Đức Hạnh  陳助理德幸 (文化,對外資訊)

Trợ lý Chủ nhiệm, Văn hóa, Thông tin đối ngoại

(02) – 25166626 # 206

 

Ông Võ Hồng Mạnh 武助理紅孟 (科技組)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách KHCN

0905560326

Ông Phạm Công Dương 范助理公楊 (越橋新移民事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách công tác Cộng đồng

(02) – 25 166626 # 208
Đường dây nóng (hotline)

0975302948

0931162064

0921422969

​ 


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​